Clear

แบบคำขอใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Please fill with your details

โดยประสงค์ขอใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมดังนี้

   ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหน้า (A)

  กำหนดการขอเช่าพื้นที่

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการเตรียมงาน / การติดตั้งงาน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดวันจัดกิจกรรม

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการรื้อถอน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  ประสงค์เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวน
  ชั่่วโมง ระหว่างการใช้พื้นที่
   ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง (B)

  กำหนดการขอเช่าพื้นที่

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการเตรียมงาน / การติดตั้งงาน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดวันจัดกิจกรรม

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการรื้อถอน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  ประสงค์เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวน
  ชั่่วโมง ระหว่างการใช้พื้นที่
   ห้องนิทรรศการเล็ก (C)

  กำหนดการขอเช่าพื้นที่

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการเตรียมงาน / การติดตั้งงาน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดวันจัดกิจกรรม

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการรื้อถอน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  ประสงค์เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวน
  ชั่่วโมง ระหว่างการใช้พื้นที่
   ห้องนิทรรศการชั้น 2(D)

  กำหนดการขอเช่าพื้นที่

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการเตรียมงาน / การติดตั้งงาน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดวันจัดกิจกรรม

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการรื้อถอน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  ประสงค์เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวน
  ชั่่วโมง ระหว่างการใช้พื้นที่
   ลานสนาม ข้างโรงละครฝั่งทิศใต้ (F)

  กำหนดการขอเช่าพื้นที่

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการเตรียมงาน / การติดตั้งงาน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดวันจัดกิจกรรม

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการรื้อถอน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  ประสงค์เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวน
  ชั่่วโมง ระหว่างการใช้พื้นที่
   ลานสนามลีลาวดี

  กำหนดการขอเช่าพื้นที่

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการเตรียมงาน / การติดตั้งงาน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดวันจัดกิจกรรม

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการรื้อถอน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  ประสงค์เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวน
  ชั่่วโมง ระหว่างการใช้พื้นที่
   โรงละคร (E)

  กำหนดการขอเช่าพื้นที่

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการเตรียมงาน / การติดตั้งงาน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดวันจัดกิจกรรม

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่

  กำหนดการรื้อถอน

  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  ประสงค์เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวน
  ชั่่วโมง ระหว่างการใช้พื้นที่

กรุณาแนบเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาผู้รับมอบอำนาจ
หนังสือจากองค์กร / หน่วยงาน / สถานศึกษา
แนบเอกสารรายละเอียดประกอบการขอใช้พื้นที่

บริการติดตั้ง

ต้องการบริการติดตั้ง
วัน
ไม่ต้องการบริการติดตั้ง

ต้องการบริการรื้อถอนและทำความสะอาด

ต้องการบริการรื้อถอนและทำความสะอาด
วัน
ไม่ต้องการบริการรื้อถอนและทำความสะอาด
สรุปอัตราค่าบริการเช่าพื้นที่
รวมค่าเช่าพื้นที่
บาท
รวมค่าไฟฟ้า
บาท
รวมค่าไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
บาท
รวมค่าบริการติดตั้ง
บาท
รวมค่าบริการรื้อถอนและทำความสะอาด
บาท
ยอดรวมสุทธิ
บาท
ส่วนลด
บาท
ยอดรวมสุทธิหลังหักส่วนลด
บาท
ค่าประกันความเสียหาย(มัดจำ)
ท่านจะได้รับคืนหลังเสร็จงาน กรณีที่ไม่เกิดความเสียหายใดๆ
บาท
การจ่ายครั้งที่ 1 (รวมค่าประกันความเสียหาย)
บาท
การจ่ายครั้งที่ 2
บาท